องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ยินดีต้อนรับ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ https://line.me/ti/g/-XgPnh_Mek

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ อบต.
การจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
งานกิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูล ITA
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 2829 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567


  หน้าแรก     ด้านการเมืองการปกครอง 

ด้านการเมืองการปกครอง
ด้านการเมืองการปกครอง  

ด้านการเมือง/การปกครอง

                 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ เป็นหนึ่งใน 12 ตำบลของอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ทำการตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านดอนยอง ห่างจากที่ว่าการอำเภอสตึกไปทางทิศใต้เป็นระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นระยะทางประมาณ 31 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

                   ทิศเหนือ ติดกับตำบลร่อนทอง ตำบลเมืองแก เขตอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

                   ทิศใต้ ติดกับตำบลตาเสา เขตอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

                   ทิศตะวันออก ติดกับตำบลชุมแสง เขตอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

                   ทิศตะวันตก ติดกับตำบลปราสาท ตำบลวังเหนือ เขตอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

                   เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ มีจำนวนหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน คือ

                         หมู่ที่ 1 บ้านสวายตางวน    นายพลาน  กิ่งแก้ว                      ผู้ใหญ่บ้าน

                         หมู่ที่ 2 บ้านหนองใหญ่      นายจีรติ  อะช่วยรัมย์                 ผู้ใหญ่บ้าน

                         หมู่ที่ 3 บ้านดอนยอง         นายทรงพล  พะเนิกรัมย์              ผู้ใหญ่บ้าน

                         หมู่ที่ 4 บ้านหนองกับ        นางสำรวย  โยงรัมย์                  ผู้ใหญ่บ้าน

                         หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่         นายเทิด  ชะรุมรัมย์                    ผู้ใหญ่บ้าน

                         หมู่ที่ 6 บ้านหนองตราด     นางสมหวัง  ว่องไว                    ผู้ใหญ่บ้าน

                         หมู่ที่ 7 บ้านกระทุ่ม           นายสุชาติ  หอมเนียม                 ผู้ใหญ่บ้าน

                         หมู่ที่ 8 บ้านอาเกียน          นายธีรพงษ์  ชะร่างรัมย์              ผู้ใหญ่บ้าน

                         หมู่ที่ 9 บ้านคูขาด              นายสุมล  แสวงสุข                     ผู้ใหญ่บ้าน

                         หมู่ที่ 10 บ้านตะแบก         นางสมถวิล  จันทร์ส่องแสง         ผู้ใหญ่บ้าน

                         หมู่ที่ 11 บ้านสวายเดิม      นายเติมศักดิ์  ไพเราะ                  กำนัน

                         หมู่ที่ 12 บ้านหนองบัว       นายบุญเกิด  กิตติอุดมมงคล          ผู้ใหญ่บ้าน

                         หมู่ที่ 13 บ้านโนนพลวง     นางรุ่งทิพย์  สมบัติ                     ผู้ใหญ่บ้าน

                         หมู่ที่ 14 บ้านสมเจริญ       นายอุ  เยียวรัมย์                         ผู้ใหญ่บ้าน

                         หมู่ที่ 15 บ้านน้อยชลประทาน นายจำลักษณ์  มิมะรัมย์         ผู้ใหญ่บ้าน

                         หมู่ที่ 16 บ้านพิชัยพัฒนา    นายเสนอ  เชยรัมย์                     ผู้ใหญ่บ้าน

                   โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีการบริหารและมีโครงสร้างการจัดองค์กรตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                   สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 อยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี นับแต่วันเลือกตั้ง โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

                   1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

                   2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

                   3. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

                         1. นายบุญเรือน  กิ่งแก้ว                     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 (ประธานสภา)

                         2. นายเกษม  ไพเราะ                        สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

                         3. นางสาววีณา  ชะเบืองรัมย์             สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

                         4. นายบันยัติ  โนนน้อย                     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

                         5. นางสาวกัลยา  เสมารัมย์                สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

                         6. นายอนุวัติ  เกิดผล                          สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

                         7. นายสมใจ  หอมเนียม                    สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 (รองประธานสภา)

                         8. นางจุฑารัตน์  แสนกล้า                  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8

                         9. นายสำเภา  ถะเกิงสุข                     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

                         10. นายชีน  เยรัมย์                           สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10

                         11. นายพยุงศักดิ์  ธัญลวะณิชย์           สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11

                         12. นายเขียว  ชุยรัมย์                        สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12

                         13. นายบุญสืบ  เปลี่ยนไธสง              สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13

                         14. นายศิริมงคล  โนนยาง                 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14

                         15. นายสุทิน  ถะเกิงสุข                     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15

                         16. นางสาววรันญาภรณ์  เชอรัมย์      สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16

 

                   ซึ่งมีนายธีระพงษ์  วงศ์สายตา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคน และเลขานุการนายกอีกหนึ่งคน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                   1. กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

                   2. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

                   3. แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                   4. วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                   5. รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

                   6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

                   ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

                      1. นายกำจร  ธนสุนทรสุทธิ์                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

                     2. นางนิติภรณ์  ธนสุนทรสุทธิ์               รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่          

                      3. นายลัด  ตุ้มนอก                               รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

                      4. นายลำพรรณ  บุญมี                          เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

                   อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

                   องค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมาย ตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

                   1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

                   2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                   3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

                   4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                   5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                   6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

                   7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

                   และตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการใดๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

                   1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

                   2. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

                   3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

                   4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

                   5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

                   6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

                   7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

                   8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

                   9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

                   10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

                   11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

                   12. การท่องเที่ยว

                   13. การผังเมือง

 

สายตรงปลัด
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.34.21
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,892,444

แบบสำรวจความคิดเห็น
โหวตให้คะแนน
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
แบบสอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
เฟสบุ๊ค อบต
แบบฟอร์มคำร้อง
กองสวัสดิการและสังคม
Email
สนทนา online
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
Tel : 0-4466-6077   Fax : 0-4466-6077
Email : obt.nongyai@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.