องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ยินดีต้อนรับ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ https://line.me/ti/g/-XgPnh_Mek

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ อบต.
การจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
งานกิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูล ITA
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 2829 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่  2 กุมภาพันธ์  2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ได้ดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬาสีเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ประจำปี  2567 ณ  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กผู้ปกครองได้รักการออกกำลังกายและทำกิจกรรมร่วมกัน อันจะเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างคณะผู้บริหาร/พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล คณะครู/ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง 
วันที่ 12  มกราคม  2567  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศักยภาพเด็ก กล้าคิด กล้าทำและกล้าแสดงออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีสติปัญญาควบคู่กับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และรู้สำนึกในความเป็นไทยในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยได้รับการสนับสนุนในการเป็นพลเมืองที่ดี
โครงการแข่งขันกีฬาหนองใหญ่เกมส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เพื่อให้เด็ก  เยาวชนและประชาชนตำบลหนองใหญ่ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  โดยหันมาสนใจกีฬาไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด  และเพื่อให้เกิดความรักใคร่สามัคคี  เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันระหว่างหมู่บ้านในเขตตำบลหนองใหญ่  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ได้จัดการแข่งขันกีฬาเป็นประจำในทุกๆ ปี
โครงการงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลหนองใหญ่  ประจำปี 2566  เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น  และเป็นการปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นให้แก่เด็ก  เยาวชนและประชาชน  ได้อนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารอบต.หนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปลัดอบต.หนองใหญ่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประธานเเละคณะกรรมการบริหารศูนย์เด็กฯ ร่วมประชาคม  ย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ไปรวมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านอาเกียน /ศาลาประชาคาบ้านหนองตราด ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลหนองใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ หนองน้ำบ้านหนองใหญ่ หมู่ ๒ เวลา ๑๔.๐๐ เป็นต้นไป  ร่วมชม -ประกวดหนูน้อยนพมาศ - ประกวดกระทงสวยงาม - ประกวดขบวนแห่   องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1.จำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดิม จำนวน 1437 คน                       2.จำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ จำนวน 131 คน                       จำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรวมทั้งสิ้น จำนวน 1568 คน  
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายกำจร ธนสุนทรสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรี ตำบลหนองใหญ่ คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้านและกลุ่มสตรีในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจและได้พัฒนาทักษะในการทำขนมเทียนแก้วและข้าวต้มผัด
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 12- 13 กันยายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต.หนองใหญ่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ได้เรียนรู้ต่อกระแสทุนนิยม และเรียนรู้อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปประยุกใช้อย่างบังเกิดผลต่อการพัฒนาตนเองและชุมชนอย่างยังยืนและเกิดความตระหนักต่อการพัฒนาในท้องถิ่นและสำนึกรักแผ่นดินเกิด 12 กันยายน 2566 ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอผ้าไหมยกทองโบราณ "จันทร์โสมา" ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านท่าสว่าง ม1 ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 13 กันยายน 2566 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านสว่างนิยม ตำบลโคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 1.ประเภทเงินสงเคราะห์เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจน จำนวน 5 ราย 2.ประเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 9 ราย 3.ประเภทเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณ๊ฉุกเฉิน จำนวน 5 ราย 4.ประเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบาก จำนวน 32 ราย 5.ประเภทเงินสงเคราห์ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 31 ราย 6.ประเภทเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จำนวน 13 ราย 7ประเภทเงินสงเคราะห์กรณีเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจน จำนวน 20 ราย (ส่งครั้งที่2)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรม ออกหน่วยบริการคนพิการเคลื่อนที่ รับบริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ แบบเบ็ดเสร็จ ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ **แพทย์ประเมินความพิการ เฉพาะยเท่านด้านการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกายเท่านั้น
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ได้จัดโครงการอบรมสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลหนองใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกัยสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้สิทธิประโยชน์ของตนเองได้ในชีวิตประจำวัน
วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเพศศึกษา การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ การทำพรมเช็ดเท้าด้วยเศษผ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ ให้คนพิการได้รู้วิธีการทำพรมเช็ดเท้า และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ คนพิการได้เกิดการรวมกลุ่มการเรียนรู้ การทำพรมเช็ดเท้าด้วยเศษผ้า สามารถพึ่งต้นเองและเพิ่มรายได้ให้แก่คนพิการ คนพิการได้พัฒนาทักษะด้านอาชีพการทำพรมเช็ดเท้าด้วยเศษผ้า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ทั้ง 4 แห่ง  ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวายตางวน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองกับ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์คชศึกษา จังหวัดสุรินทร์
นายรังสิกร ทิมาตฤกะ เป็นประธานเปิดงาน โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติดสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ตำบลหนองใหญ่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่  24 -30 ธันวาคม  2565  ณ  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลนาสนุ่นได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด ตลอดจนส่งเสริมทักษะและยกระดับการเล่นกีฬาให้ได้มาตรฐานและการอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านในท้องถิ่นของ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ นำโดย นางนิติภรณ์ ธนสุนทรสุทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่และคณะ ได้ดำเนินการออกประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้ง 4 แห่งตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เพื่อติดตาม กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำ พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ จัดกิจกรรมวันกตัญญูผู้สูงอายุ-ผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกันอันจะเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี  และประชาชนทั่วไปได้แสดงความรักความกตัญญูต่อผู้สูงอายุโดยการรดน้ำดำหัวอวยพรและรับพรจากผู้สูงอายุต่อไป  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ  ซึ่งได้จัดงานวันกตัญญู – ผู้สูงอายุเป็นประจำทุกๆ ปี  เพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นไว้  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ เรื่อง  รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองใหญ่  ประจำปีการศึกษา  2566
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  ประจำปี  2566

 ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป
สายตรงปลัด
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.34.21
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,892,470

แบบสำรวจความคิดเห็น
โหวตให้คะแนน
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
แบบสอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
เฟสบุ๊ค อบต
แบบฟอร์มคำร้อง
กองสวัสดิการและสังคม
Email
สนทนา online
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
Tel : 0-4466-6077   Fax : 0-4466-6077
Email : obt.nongyai@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.